އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމްވެރިން މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސް ޑރ.މުހަންމަދު އިޔާޒް
އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމްވެރިން މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސް ޑރ.މުހަންމަދު އިޔާޒް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީއަކީ އިސްލާމީ ތައުލީމާ ބީރައްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއް ރާވަމުންދާ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމްވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސް ޑރ.މުހަންމަދު އިޔާޒް މިރޭ ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމްވެރިޔާ ޑރ.މުހަންމަދު އިޔާޒް މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީއަކީ އިސްލާމީ ތައުލީމާ ބީރައްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއް ރާވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުން އިސްވެ ތިއްބަވައިގެން ކަމަށް ޑރ. ޢިޔާޒް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

"މިކަން ހުއްޓުވައި ދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހާއި ނާއިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ އަރިހުން ވަަރަށް އިހުތިރާމާއެކު އެދެން." މި ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޑރ.އިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.



ޑރ.މުހަންމަދު އިޔާޒް މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައިވާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ ގެ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސްގެ ނަން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ އަށް ބަދަލުކޮށް އިސްލާމިކް ފެކަލްޓީގެ ބައި އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވިސް އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިއްމާފައެވެ. މިނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޔޫގެ ލެކްޗަރާއިންގެ ގުރޫޕްގައި ވަަރަށް ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

ޑރ.އިޔާޒްގެ މި ތުހުމަތާއި ގުޅިގެން ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީ އަދި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު


0

ހަސަންބެ

18-Oct-2020

ތިހެން ކަމައް ވަންޔާ ތިގޮތައް ތިކަން ވިޔަ ދީގެން ނުވާނެ އެަކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ


0

އައްބެ

18-Oct-2020

ތީކަންޑަ އެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް އެހެނެއް އެަކަމެއް ނުވާނެ ދޯ


2

ޢަހުރން

18-Oct-2020

މަތީ ފަޑި އެމިހުންނަށް ދިނުމަށް ގޮވާ އެކަން ކޮށްފައި ހަމަ އެމީހުން ތެރޭ ހުރެމެ ކޯޗެކޭ ތިޔަ ވދނ..