އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފަހުމީ ދީދީ   26 އޯގަސްޓު 2020 - 6:51
ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި އެކަމަށް ލިބެން ހުރި ފަރުވާތައް ކޮންމެ އަގެއްގައި ނަމަވެސް ހޯދުމަކީ އެންމެންވެސް ނުހަނު ގަޔާވެގެން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިސްތަށިގަނޑު ހަލާކުވެ މާގިނައިން އިސްތަށި ފައިބާނަމަ ކުޑަޚަރަދަކުން އިސްތަށިގަނޑަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް އަލުވި ޖޫހަކީ ބޭނުން ކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ.ޢާއްމުކޮށް ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ އެއްޗިއްސަކީ އެކިކަހަލަ ކެމިކަލް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗިއްސެވެ. ނަމަވެސް އަލުވި ޖޫހަކީ ގޭގައި ހަދާލަން ފަސޭހަ އެހާމެ ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ. އަލުވި ޖޫހަކީ ގިނަބަޔަކު ބޭނުންކުރާ އަދި ވަރަށް މަގުބޫލުކަންވެސް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.އަލުވި ޖޫހަކީ އޭގައި އެކިކަހަލަ ވިޓަމިންސް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. އަލުވި ޖޫހުގައި އެކުލެވޭ ގިނަ މާއްދާ ތަކަކީ އޮކްސިޖަން ލެވަލް އިތުރު ކޮށްދީ އަދި ކޮލެގަން އުފައްދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މާއްދާތަކެކެވެ. ކޮލެގަންއަކީ ހަމުގައި ހުންނަ ޕްރޮޓީންއެވެ. އަދި މި މާއްދާއަކީ އިސްތަށިގަނޑު ދިގު ކޮށްދިނުމުގައިވެސް ބޮޑު ރޯލެއް އަދާ ކުރާ މާއްދާއެކެވެ.އަލުވީގައި ހުންނަ ބާރުގަދަ އެކިއެކި މާއްދާގެ ސަބަބުން އިސްތަށިގަނޑުގެ ޕީ.އެޗް ލެވެލް ރަނގަޅު މިންގަނޑެއްގައި ހިފަހައްޓައިދެއެވެ. އަދި ޑޭންޑްރަފް އާއި އެހެނިހެން ފަންގަލް އިޝޫޝްތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލުވީގައި ހުންނަ ވިޓަމިންސް އަދި މިނަރެލްސްގެ ސަބަބުން އިސްތަށިގަނޑު އޮމާން ކޮށްދީ ރަނގަޅު ކޮށްދެއެވެ. އަލުވި ޖޫސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުން ކުރުމުން އިސްތަށިގަނޑުގައި ކޮލެގަން ހަރުލާފަ ހުންނާނެއެވެ. ކޮލެގަންއަކީ އިސްތަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮކޮށް ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިއްމު މާއްދާއެކެވެ. ބަލިކަށިވެ ފައިބަމުންދާ އިސްތަށިގަނޑަށް ދުޅަހެޔޮކަން ގެނައުމަށް އަލުވި ޖޫހުގެ އަޖުމަ ބައްލަވާލެއްވުން ކީއްތޯއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު


2

ޑެޑީ

17-Sep-2020

ދެންބޮޑުވަރުތީ


2

ގަމާރު

28-Aug-2020

ޖޫސްތެރެއަށް އަލުވި އަޅަންވީތަ


15

ނަން ނޭނގޭ

28-Aug-2020

ކިހާ ދެރަކަމެއް ދޯ. މީހުންގެ އިހުސާސް ތައް ލިޔަން ތަ ތިހާވަރުން ތި ލިޔުނީ? އަރަތެއް ތިޔަކީ? ބައްޔެއް ހުވާ ?


20

ބޭގަމް.

28-Aug-2020

އަލުވި ޖޫޫސް އުގުޅަންވީތަ ނޫނީބޯންވީތަ


25

ޫުނުބުނާނަން

28-Aug-2020

ސާބަސް, ތި ލިޔަންޔާ ވެސް ރަގަޅަށް ލިޔެބަލަ, މިޔަކު ޖޫސް ހަދާނެ ގޮތެއް ނޫނި ޖޫސް ބޯން ވީ ކަމެއް ނޫނި ބޮލުގަ ވަށަން ވީއެއް ކަމެއް ނަެގުނު, ވަރަށް ރުޅި އަރާ މިފާޑަށް އެއްޗެސް ލިޔަންޔާ 😤🤦


8

ވަގުތު

28-Aug-2020

މި ހަބަރު ލިއި ކުއްޖާ އަލުއި ޖޫސްގެ އަޖުމަ ބަލާފިންތަ


17

އަޖުމަ

28-Aug-2020

ކިހިނެން މިހަދަނީ


11

މުނީީޒު

28-Aug-2020

ތިޔަށް ވުރެ މާާ ރަން ގަށޅު ސެލޫން އިން އެންޓި ހެޔާ ފޯލް ޓުރީޓް މެންޓެއް ވެސް %100 ޔަގީންކަން އޮށްނާނެ


24

ީއަސް

28-Aug-2020

ޖޫސް ހަދަންޖެހެނީ ކައްކައިގެންތަ


12

ީއަސް

28-Aug-2020

ޖޫސް ހަދަންޖެހެނީ ކައްކައިގެންތަ


5

ީއަސް

28-Aug-2020

ޖޫސް ހަދަންޖެހެނީ ކައްކައިގެންތަ


4

ީއަސް

28-Aug-2020

ޖޫސް ހަދަންޖެހެނީ ކައްކައިގެންތަ


3

ީއަސް

28-Aug-2020

ޖޫސް ހަދަންޖެހެނީ ކައްކައިގެންތަ


14

ީއަސް

28-Aug-2020

ޖޫސް ހަދަންޖެހެނީ ކައްކައިގެންތަ


3

ީއަސް

28-Aug-2020

ޖޫސް ހަދަންޖެހެނީ ކައްކައިގެންތަ


22

މީމު

28-Aug-2020

ތަނެއްގައި އެއްޗެއް ލިޔެފަ އޮތަތީ އެ ލިޔުން ތިމާގެ ހިތަށް އެރިގޮތަކަށް ތަރުޖަމާކޮށް، ހަވާލާ ދިނުމެއްނެތި ތިމާގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމީ ހުކުމެއް އަތުވެދާނެ ވަރުގެ ކުށަކަށް ނުވާނެބާ؟


19

ލިއުންތެރިޔާ

27-Aug-2020

ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއްތީ. ޖެހޭނީ ކަރާހަމަޔަށް ވަޅުލާފަ ބޮލުގަ އަލުވިން ތަޅައިގަންނަން.


20

ކިތްދަ

26-Aug-2020

ސާބަސް ކިހިނެތް ޖޫސް ހަދަނީ


19

މަ

26-Aug-2020

އިސްތަށި ފޭބުމުގެ ހައްލައް ވުރެ އިސްތަށި ބޭލުމުގެ ހައްލު މީ


18

ވާނުވާ

26-Aug-2020

އަލުވި ޱޫސް ބޯންވީ ކަމެއް ނޫނީ ބޮލުގަ އުގުޅަންވީ ކަމެއް ސާފެއް ނުވި.


8

އައިސް

26-Aug-2020

ހަމަ ރޯ އަލުވި ގިރައިގެން ބޯންތަ ޖެހެނީ


33

ސޫޒަން

26-Aug-2020

ޖޫސް ހަދަންވާ ގޮތްވެސް އިންނަމަ ދޯ


11

ޠާހާ

26-Aug-2020

ކިހިނެއް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް?ޓްރެންޑިން