ފެނަކައިން ތ އަތޮޅު ކިނބިދޫގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދައިގެން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އޭ.ޑީ.ބީގެ ޕޮއިސްޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކިނބިދޫގައި ހަރުކުރި ސޯލާ ޕެނަލްތަކަކީ އެރަށުގައި ހުރި ޑީސަލް ޖަނަރޭޓަރުތަކާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ "ހައިބްރިޑް" ސިސްޓަމެކެވެ. މި ޕެނަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮއްދޭނީ މި ޕެނަލްތަކުން އުފައްދާ އަދި ބެޓަރިތަކުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ ކަރަންޓުންނެވެ.



ފެނަކައިން ދަނީ އޭ.ޑީ.ބީގެ ޕޮއިސްޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރައްރަށުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު



ޓްރެންޑިން