ކިތަންމެ ސިއްހަތަށް ބަލައިގެން އުޅުނަސް ދުވާލަކު ދެތިން ވައްތަރެއްގެ ލުއި ކާނާއެއް ކާނުލައެއް އަހަރުމެންނަކަށް ކެތެއް ނުވެއެވެ. ރަނގަޅު ލުއި ކާނާއެއް ހިޔާރުކުރުމުން ބަނޑުހައިހޫނުކަން ފިލުވައިދީ، ކިޔެވުމާއި ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގައި ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ، އަދި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އިތުރުކޮށްދޭނެއެވެ.


އެގޮތުން ހަށިގަނޑަށް ފައިދާއެއް ނުކުރާ ތެލުލި ހެދިކާތަކާއި ބޮޑެތި ބަރގަރ ތަކާއި، ޗިޕްސް ޕެކެޓުތަކަށްވުރެ، ރޮސްޓާގެ މީރު އަދި ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ލުއި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ހިޔާރު ކުރުން ބުއްދިވެރިއެވެ.ޕްރިމިއަމް ސުޕަރފުޑްގެ ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުންވެސް ބަލައިގަނެފައިވާ މި ބްރޭންޑުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ ހައި ފައިބަރ އެކުލެވޭ ރަހަމީރު ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ޕްރޮޑަކްޓްތަކެކެވެ. ރޮސްޓާ ބްރޭންޑުގެ ރޯސްޓް އެންޑް ސޯލްޓެޑް އަލްމަންޑްސް ވިޔަސް، ޕިސްޓާޗިއޯސް ވިޔަސް، ނުވަތަ ޕްލޭން ހެޒެލްނަޓްސް ވިޔަސް، އެވަރެއް ނެތެވެ.

ރޮސްޓާ ބްރޭންޑުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ ވިލާ މާޓުގެ ހާއްސަ އެކްސްކްލޫސިވް ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެކެވެ. އެގޮތުން މިބްރޭންޑުގެ ހައި ކޮލިޓީ ޑްރައި ފްރުޓްސް އަދި ގްލޫޓެން ފްރީ ބާވަތްތަކާއި، އެކި ކަހަލަ ނަޓްސް ހިމެނޭ އެކި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިލާމާޓުން ލިބެން ހުންނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ބެރީލިޝިއަސް، ސޯލްޓެޑް ކެޝިއު، ޓްރައިއަލް މިކްސް، ޕިސްޓާޗިއޯ، އަލްމަންޑްސް، ޑްރައި ފްރުޓްސް، ދަ ބެރީ މެޑްލޭ، މޯނިންގް ބެރީސް، ޕަމްޕްކިން ސީޑްސް، އަދި ކިންވާގެ އެކި ރަހަތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހިމެނެއެވެ.ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ގިނަ މާއްދާތަކެއް އެކުލެވެ ރޮސްޓާ ބްރޭންޑުގެ ޕްރޮޑަކްތަކަކީ އޮމެގާ 3 ފެޓީ އެސިޑް ހިމެނޭ، ގްލޫޓެން ފްރީ، އަދި ނޯ ކޮލެސްޓްރޯލް ޕްރޮޑަކްޓްތަކެކެވެ.

ރޮސްޓާ ބްރޭންޑުގެ ހައި ކޮލިޓީ ޑްރައި ފްރުޓްސް އަދި އެކި ކަހަލަ ނަޓްސް، ބެރީސް އަދި ގްރެއިންސް ހިމެނޭ އެކި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހުސް ނުކޮށް ވިލާ މާޓުން ލިބެން ހުންނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު