އުއްމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ދެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮދުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯދީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު، މިބައްދަލުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް އެކްސް ގައި ދިވެހި ބަހުން ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ދުބާއީގައި މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފެށި ކޮޕް 28 ސަމިޓްގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މިބައްދަލުވުމަކީ ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މޯދީ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ އެކުވެރިކަން ފުޅާކުރެވޭނެ ތަފާތު ދާއިރާތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިބައްދަލު ކުރުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އުއްމީދަކީ ދެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކޮށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަމަށްވެސް މޯދީ ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ، ދެޤައުމުގެ ދޭދޭ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މިގޮތުން ދެބޭފުޅުން ވަނީ، އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިން ގުޅުންބަދަހިކުރުމާއި، ދެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެޤައުމުގެ މަތީ ފަންތީގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން ހިމެނޭހެން، ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުން ވަނީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އިތުރަށް ގުޅުންބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު



ޓްރެންޑިން