ފުލުހުން "ސައިޒްކޮށްލީ" ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގެ ހަގީގަތް ފުލުހުން ކިޔައިދީފި އެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑއޯއެއްގައި މީހަކު ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް ވަރަށް ހުތުރުކޮށް ހިތުުހުރިހާ އެއްޗެއް ގޮވާއަޑު އިވެއެވެ.

އެހެންވެ އެ ފުލުސް މީހާ ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް ސައިޒްކޮށްލީ ކަމަށް އެ ވީޑިއޯ ބެލި މީހުން ދިޔައީ ބުނަމުން ނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ އޭގެ ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދީފަ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ރަސްމީ އެކައުންޓުން ކުރި އެކްސްއެއްގައި ބުނީ ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދީ ފުލުހުންގެ ބާރު ނެތް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އަދި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އެ ވީޑިއޯއިން އޮޅުވާލައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ނުރައްކާތެރިކޮށް އަދި އާންމުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ދުއްވި މީހަކު ހުއްޓުވުމުން ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރި އެވެ. އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށް މި މައްސަލަ ފުލުހުން ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން ނެވެ." ފުލުހުން ބުންޏެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން