މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ބަރަހަނާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ، ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ހާމަކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މއ. އިސްޕަންޖުގެ، މުޙައްމަދު މަސާޢިދު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ޓެލެގްރާމްގައި މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ އާއްމުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މއ. އިސްޕަންޖުގެ މުހައްމަދު މަސާއިދު ބިން ސަމީއުގެ މައްޗަށް 11 ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ އުފުލާފައެވެ.


މިމައްސަލައިގައި ގިނަ ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ގާޒީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މަސާއިދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ 3 ދަޢުވާއަކާއި، އޮރިޔާން ކާޑު ފެތުރުމުގެ ކުށުގެ 3 ދަޢުވާގެ އިތުރުން އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި، އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެއްގެ އިތުރުން އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސައިބަރ ކްރައިމްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، މއ. އިސްޕަންޖުގޭ މުހައްމަދު މަސާއިދު ބިން ސަމީއު، 36، ގެ ބަންދު އަމުރުގައި ވަނީ، އޭނާގެ އޮފީހުގައި އޮތް ދެ ޓީބީގެ ހާޑް ޑްރައިވަކުން މިލިއަނެއްހާ ފޮޓޯ އާއި ޕާސަނަލް ފައިލް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ މީހެއްގެ ފޯނެއް ހެކްކޮށް އެ ފޯނުގައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލްމީޑިއާއަށް ލީކްކޮށްލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މަސާއިދު ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނާ އައިޕީ އެޑްރެސް މެދުވެރިކޮށް، ވިކްޓިމްގެ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ލީކްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ ސްނެޕްޝޮޓްތަކެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާގެ އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމުގެ 2 ޓީބީ ހާޑް ޑްރައިވް ތަހުލީލުކުރުމުން 1 މިލިއަނަށްވުރެއް ގިނަ ފޮޓޯއާއި ފާސަނަލް ފައިލްސް ފެނިފައިވާކަމަށާއި, އޭނާގެ އޮފީހުގެ ވަތްގަނޑުގެ ތެރެއިން އިތުރު 2 ހާޑް ޑްރައިވް އަދި އޭނާގެ ގެއިން 7 ހާޑްޑްރައިވް ފެނިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު