ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރަށްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.


ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވާނީ މިއަދު މެންދުރު 2:00 ގައި ކަމަށެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުވާލައްވާނީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށެވ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ލައިވް ބްރޯޑްކާސްޓު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޗެނަލްތަކަކުން ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކާނެއެވެ.ރައީސް ގައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވާފައި ވާއިރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ދޭ އެއް ލައްކަ ޑޯޒުުގެ ކޯވިޑް ވެކްސިން ހިފައިގެން އަންނަ އެއާ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރު2:00 ގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު