ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޔުނިކާއި ބްރޭންޑްގެ ހިކި ކިރު އަގުހެޔޮކޮށް، ހޯލްސޭލް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މަޝްހޫރު މި ބްރޭންޑްގެ ރަހަމީރު ކިރު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް ހޯލްސޭލް ކުރަނީ އާގަލާ އެފްއެންޑްބީންނެވެ. އެތަނުން ވިއްކާ މި ކިރަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި، ހަކަތަ ލިއްބައިދޭނެ ކޮންމެ އުމުރަކާއިވެސް ގުޅޭ މޮޅު ކިރެކެވެ. އަދި މިއީ އަގުހެޔޮ އެންމެންނަށްވެސް ކަމުދާނެ ތަފާތު މޮޅު ކިރެކެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބަޒާރުން ލިބެންހުރި ކިރުގެ ނާބަތްތަކާ އަޅާކިޔާއިރު ވެސް ފެންވަރާއި އުފެއްދުމާއި ޕެކިނާއި އަދި ސިއްހީ ގޮތުން ޗެލެންޖް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ މޮޅު، އަދި އަގު ވެސް ހެއު ކިރެކެވެ.


އާގަލާ އެފްއެންޑްބީން ގެންދަނީ ޔުނިކާއި ބްރޭންޑްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތައް ވެސް ރާއްޖެއަށް ގެނެސް ވިއްކަމުންނެވެ. ޔުނިކާއީ ބްރޭންޑަކީ ދުބާއީގެ އުފެއްދުމެކެވެ. މިއީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ވަރަށް މަގްބޫލު ބްރޭންޑެކެވެ. ޔުނިކާއީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ރާއްޖެއިން ލިބެން ހުރި ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ޔުނިކާއީ ބްރޭންޑްގެ ދިޔާކިރާއި، ހިކި ކިރު، ޖޫހާއި، އައިސްކްރީމް ހިމެނެއެވެ.

ޔުނިކާއި ބްރޭންޑްގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް މާކެޓް ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏަކީ އާގަލާ އެފްއެންބީ އެވެ. އާގަލާ އެފްއެންޑްބީން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި، އެތަނުން ވިއްކާ ޔުނިކާއި ބްރޭންޑްގެ ހިކި ކިރުގެ 2.25 ކޭޖީގެ ކޭހެއް (6 ޕެކެޓްގެ) ގަތުމުން ދިޔާ ކިރުގެ 1 ލީޓަރުގެ 12 ޕެކެޓް ހިލޭ ލިބޭނެއެެވެ. މީގެއިތުރުން ހޯލް ސޭލްކޮށް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކުންފުނިން ވިއްކަނީ މާ ބޮޑަށް އަގުހެއު ކޮށެވެ. އެގޮތުން ހޯލް ސޭލްކޮށް ގަންނަ ނަމަ ހިކިކިރު ކޭހެއް 1500 ރުފިޔާއަށް މިހާރު ލިބެއެެވެ. އާގަލާ އެފްއެންބީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ވެސް މިމައުލޫމާތުތައް ސާފުވާނެއެވެ. އާގަލާ އެފްއެންބީގެ ކޮމިއުނިޓީ ވައިބާ ގުރޫޕަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލުމުން އަދި މާފަސޭހައިން މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެ ސައިޒްގެ ކިރު ޕެކެޓްގެ ރީޓެއިލް އަގަކީ 275 ރުފިޔާ އެވެ. 900 ގްރާމްގެ ހިކި ކިރު ޕެކެޓެއްގެ އަގަކީ 115 ރުފިޔާ އެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ ކިރު ޕެކެޓުގެ ދެ ސައިޒަކާއި ފަސް ވައްތަރެއް އާގަލާ އެފްއެންޑްބީން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްގެން ވިއްކައެވެ. ޔުނިކާއި ބްރޭންޑްގެ ބަނާނާ، ޗޮކްލެޓް އަދި ސްޓްރޯބެރީ 180 އެމްއެލްގެ ޕެކެޓާއި، 1 ލީޓަރުގެ ފުލްކްރީމް ޕެކެޓާއި، ލޯފެޓް ކިރު ޕެކެޓްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އާގާލާ އެފްއެންޑްބީން ދަނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ހަޓަރީ ބްރޭންޑްގެ ތަކެތިވެސް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ބިސްކޯދާއި، ވެފާ ރޭންޖްގެ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އަގުގެ ގޮތުންވެސް ތަކެތީގެ ފެންވަރުގެ ގޮތުންވެސް އާގަލާއަކާއި ޗެލެންޖެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު