"އެޑިޔުކޭޝަން އިން އެމަޖެންސީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ދަރިވަރުންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަނުން މިފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދަރިވަރުންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ބުރޫ އަރާފާނެފަދަ ޙާދިސާތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުންކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ސްކޫލުގެ މާޙައުލާއި ސްކޫލްގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށާ، އިމަޖެންސީތަކާއި ޑިޒާސްޓަރގެ ޙާލަތްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމަކީވެސް މިކޮމިޓި އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމެކެކެވެ.


އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ މިކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއެކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީއެވެ.ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓު ކުލައިމެޓްޗޭންޖު އެންޑް ޓެކުނޮލޮޖީ، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމެންޓު އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، މޯލްޑިވްސް މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް، ލޯކަލް ގަވަމެންޓު އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްސަން އެޖެންސީ، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމަލީ އެންޑް ސޯސަލްސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކުރޮސެންޓް، ޔުނިސެފް ކަންޓްރީ އޮފީސް އިތުރުން އެޑިޔުކޭޝަން ސެކުޓަރގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކެވެ.

މި ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ގާނޫނުގެ 13ވަނަ މާއްދާއާއި 23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު