ތ. ވަންދޫގައި އެންމެ ޒަމާނީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްފިއެވެ.

މި ނިޒާމަކީ ޕޮއިސްޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ.

އޮފް-ގްރިޑް އޮޕަރޭޝަނަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި 7 ނުވަތަ 8 ގަޑިއިރަށް ރަށުގެ ޑީސަލް ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިއްވާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ.

ފެނަކައިން ބުނީ ޕޮއިސްޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހިންގި މި މަޝްއޫރުގެ ސަބަބުން 300.46 ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލާ ޕީވީއާއި 591 ކިލޯވޮޓް އަވަރގެ ބެޓެރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން