އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފަކު ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިކަމާއި ގުޅޭ ވާހަކަތައް ދައުރުވަމުންދާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ މުވައްޒަފު ވަކިކުރީ އޮޅުވާލައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ހުށަހެޅި ފޯމްތަކެއްގެ މައްސަލަ އެ މުވައްޒަފު ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި އެކަން ފެންމަތިކުރުމުން ކޮމިޝަނުގެ އިސް ބަޔަކު އެ މުވައްޒަފާއި ޒާތީވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑްތައް ދައްކާގޮތުން އޭނާ ދުވަހަކުވެސް އޮފީހަށް ސަލާމް ބުނެ، ނުވަތަ ގަޑިޖެހިފައެއް ނެތެވެ. ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތާއިމެދު ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ފަރުވާތެރި، އަދި ވަގުތުން ވަގުތަށް މަސައްކަތް ނިންމާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެފަދަ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ކީއްވެތޯ ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސުވާލުކުރަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބާއި މިކަމާއި ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ދޮގުކޮށްފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެކަމަށެވެ. ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސަށް ސައްހަ ނޫން ފޯމު ވައްދައިގެން ޕީޕީއެމުން މެމްބަރުން މަދުކުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސައްހަ ނޫން ފޯމް ހުށަހަޅާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދާއިރު، އެކަން ހައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ނާޒިމް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދާފައިވާ އެމްއެންޕީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ގިނަ މީހުންގެ މެމްބަރޝިޕްގެ ސައްހަކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. އެކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން