އދ. ދަނގެތީގައި ސްޓެލްކޯއިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެރަށުގެ އިދާރާތަކާއެކު ސްޓެލްކޯގެ އިސްވެރިން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ދަނގެއްޗަށް އެކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދަނގެތީ ކައުންސިލާއި އެރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ދަނގެތީގައި އޮތް މިމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން ފަހުމީ އާއި، ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑރ. އަލީ އަޒުވަރުގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.މިއަދު ސްޓެލްކޯގެ ޓީމުން ވަނީ ދަނގެތީ އިންޖީނުގެއާއި ފެން ޕްލާންޓަށްވެސް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ބައްދަލުކުރައްވައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރަށްވާފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން