މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަނީ: ނަމާދުގައި ސަފުތައް ސީދާކުރަންވާނީ އެކެއް އަނެކެއްގެ ކޮނޑާއި ކޮނޑު ފައިތިލައާއި ފައިތިލަ ޖައްސައިގެންނެވެ.
މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަނީ: ނަމާދުގައި ސަފުތައް ސީދާކުރަންވާނީ އެކެއް އަނެކެއްގެ ކޮނޑާއި ކޮނޑު ފައިތިލައާއި ފައިތިލަ ޖައްސައިގެންނެވެ.
ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. "މަލާއިކަތުން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ސަފުހައްދަވާ ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުގައި ސަފުހަދާށެވެ." ޢަޞްޙާބު ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ސަފުހައްދަވަނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ. ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އެބޭކަލުން ކުރީ ސަފު ފުރިހަމަ ކުރައްވަތެވެ. ދެން އަނެއް ސަފު ހައްދަވަތެވެ. އަދި ކޮންމެ ސަފެއްވެސް ސީދާކުރައްވައި ގާތްގާތުގައި ތިއްބަވަތެވެ." (މުސްލިމް)

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވެވި އަބޫ ސަޢީދުލް ޚުދުރީގެ ކިބައިން އިމާމް މުސްލިމްގެ ރިވާއެއްގައި ވެއެވެ. އެއްފަހަރެއްގައި ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް އަށް ބައެއް އަޞްޙާބު ބޭކަލުން ފަހަތުގައި ތިއްބެވިތަން ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އެވަގުތު ފުރަތަމަ ސަފު އޮތީ ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއެވެ. އެހިނދު ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުން ކުރިއަށް ޖެހޭށެވެ. ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ގާތު ސަފު، އެބަހީ ފުރަތަމަ ސަފު ފުރިހަމަކުރާށެވެ. އެއަށް ފަހު އެއްސަފަށްފަހު އަނެއް ސަފެެއް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާށެވެ. މީސްތަކުން ފަހަތަށް ޖެހުމުން ދާވަރަކަށް މާތް ﷲ އެބައިމީހުން ފަހަތަށް ޖައްސަވާނެއެވެ. އެބަހީ އެކަލާނގެ ރަހްމަތުން ދުރުކުރައްވާނެތެވެ."

ޙަޟްރަތު އަނަސް ރަޟިޔަ ﷲ އަންހުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުން ސަފުތައް ސީދާކުރާށެވެ. ކައިރިކައިރީގައި ތިބޭށެވެ. ހުސްތަންތަން ފުރާށެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފަހަށްޕުޅުން ތިޔަބައިމީހުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވައެވެ." އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ސަފު ހެދުމުގައި ތިމަންމެން އެކަކު އަނެކެއްގެ ކޮނޑާއި ކޮނޑު ފައިތިލައާއި ފައިތިލަ ޖައްސާލައިގެން ސަފު ސީދާ ކުރަމެވެ. (ބުޚާރީ، އަބޫދާއޫދު)

ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް އަދިވެސް އިތުރަށް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުން ސަފުތައް ގުޚުވާށެވެ. އަދި އެސަފުތައް ކައިރިކުރާށެވެ. ކޮނޑުތައް އެއްވަރުކޮށް ހަމަހަމަކުރާށެވެ." (މާލިކް، އަޙްމަދު، ނަސާއީ، އާބޫދާއޫދު)

*އިރުޝާދުު

1. ނަމާދަށް ކޮޅަށްހުރުން ފަދަ ފަޜްޟެއް އެޅުން ހުއްދަވެގެންވަނީ ޢުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެ މީހަކަށެވެ. އެފަދަ މީހަކަށް ކޮޅަށް ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިށީނދެ އިނުމަކުން ސަވާބުގެގޮތުން އުންޏެއް ނުވާނެއެވެ. ކޮޅަށް ހުރި މީހާއެކޭ އެއްފަދައިން އިށީނދެ އިން މީހާއަށްވެސް ސަވާބު ލިބޭނެއެވެ.

2. ޢުޒުރަކާނުލައިވެސް ސުއްނަތް ނަމާދު އިނށީދެ އިނދެކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ގެ އަރިހުންވެސް މިކަން މިގޮތަށް ސާބިތުވެފައިއެވެ.

3. ކޮޅަށް ހުރުމަށް ކުޅަދާނަ ވެގެންވާ މީހާ، އިނށީނދެ އިނދެ ސުއްނަތް ނަމާދު ކުރާނަމަ ސަވާބުގެ ގޮތުން އޭނާ އަށް ހުރީ ކޮޅަށް ހުރެ ކުރާ ނަމާދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.

4. ޢުޒުރަކާއި ނުލައި ނަމާދު އެޅުމަކީ ބޮޑުފާފައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ. ނަމާދު އަޅައިފުމަށް އޮންނަނީ ދެޢުޒުރެކެވެ. އެއީ ނިދުމާއި ހަނދާންނެތި ވުމެވެ. މިގޮތުން ނަމާދު އެޅުމުގައި ހޭނުލެވުމާއި ހަނދާން ނެތިވުމަކީ ދީނުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ދެޢުޒުރެވެ. އެކަމުގައި ފާފަވެރިއެއް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އިރުއަރަންދެން ހޭނުލައި އޮތުމަކީ ނުވަތަ އެކަމަށް އާދަކުރުމަކީ ޢުޒުރެއް ނޫނެވެ. މިހެން ދިމާވާންޖެހެނީ ޝައިޠާނާ އޭނާގެ މައްޗަށް ވެރިވެގަންނާތީއެވެ.

އެއްފަހަރެއްގައި މީހަކު ރޭގަނޑު ނިދާފައި އޮތްވާ (ހޭނުލެވި) ހެނދުނުވީ ވާހަކަ ދެންނެވުމުން ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "އޭނާގެ ކަންފަތަށް ޝައިޠާނާ ކުޑަހާޖަތް ކުރީއެވެ." (ބުޚާރީ - މުސްލިމް)* މިލިޔުމަކީ އައްޝައިހް ހުސައިން ރަޝީދު އަހުމަދު ނެރުއްވާފައިވާ "ނަމާދުގެ ވާހަކަތައް" މިފޮތުން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން