ވިލާ މާޓުން ވިއްކާ އަލްމަރައި ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ އިވެންޓެއް މާދަމާ އޮންނާނެކަމަށް ވިލާ މާޓުން ބުނެފިއެވެ.

ވިލާ މާޓުން ލިބޭ ހާއްސަ އެކްސްކްލޫސިވް ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ބްރޭންޑަކީ އަލްމަރައި ބްރޭންޑެވެ. ކިރުގެ އެކި ބާވަތްތަކަށް ހާއްސަ އަލްމަރައި ބްރޭންޑުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް މިހާރުވެސް ކަމުދާ އަދި ރަހަމީރު ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކެކެވެ.


ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި އަދި ރަހަ މީރު ކިރާއި، ޖޫސް އަދި ޗީޒްގެ އެކި ބާވަތްތަކަށް ހާއްސަ އަލްމަރައި ބްރޭންޑުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުގައި އުފައްދާ ނަންބަރ ވަން ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ގޮތުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އުފެއްދުން ތަކެކެވެ.

އެގޮތުން އަލްމަރައި ބްރޭންޑްގެ އެކި ފްލޭވަރސް ގެ ކިރު ޕެކެޓާއި، ޖޫސް ޕެކެޓް މިލްކް ޕައުޑަރ، އަދި ކްރީމް ޗީޒާއި، ލޯ ފެޓް އަދި ފުލް ފެޓް ކިރުގެ އިތުރުން، އިވަރޕޮރޭޓެޑް ކިރު ވެސް ވިލާ މާޓުން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

އިތުބާރުހުރި މި އުފެއްދުންތައް ކަސްޓަމަރުން ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވިލާ މާޓުން މިހާރު ވަނީ، މާދަމާގެ ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 އަށް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަލްމަރައިގެ އުފެއްދުންތައް ރަހަބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާ މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާނީ، މާލޭގެ ރެހެންދި ހިނގުމުގައި ހުންނަ ވިލާ މާޓް 3 ކުރިމަތީއެވެ.

ހުސްވި އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި ވިލާޓްރޭޑިންގ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ ވިލާ މާޓްގެ ފިހާރަތަކަކީ އިތުބާރު ހުރި ކޮލިޓީ މުދާ އެއްތާކުން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ގާއިމު ކުރި ސުޕަރ މާޓް ތަކެކެވެ.

ވިލާ މާޓްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްތަކާއި، އެ ކުންފުނިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ އުފެއްދުންތައް ހޯލް ސޭލް އައި ރީޓެއިލްކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ވިލާ މާޓުގެ 4 ސުޕަރމަރކެޓެއް، މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ.

މިވަގުތު ވިލާ މާޓުގެ އައުޓްލެޓްތައް ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ މާލޭގެ ފަރީދީ މަގު، މަޖީދީ މަގު އަދި ރެހެންދި ހިނގުމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އާބާދުވަމުން އަންނަ ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން 14 ވަނަ ޓަވަރުގައިވެސް ވިލާ މާޓުގެ އައުޓްލެޓެއް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު