ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި ޔޮޓް އަދި ސަފާރީ ފަދަ އުޅަނދުތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު (ފޮޓޯ އެޗްޑީސީ)
ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި ޔޮޓް އަދި ސަފާރީ ފަދަ އުޅަނދުތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު (ފޮޓޯ އެޗްޑީސީ)
ހުޅުމާލެ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ހިނގާދިޔަ ރޭޕްކޭސްއާމެދު މިއަދު މެންދުރާއި ހަމައަށް ދެކެވެމުން އައި ގޮތް ނުވަތަ މަންޒަރު، ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހަކުން ގެނަސްދިން އެންމެ އިންޓަރވިއު އަކުން މިވަނީ މުޅިން ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރާއި ހަމައަށް އެއީ ބޮޑު ހާދިސާއެކެވެ. ބިދޭސީ އަންހެނަކު ދެ މީހަކު ވެގެން ރޭޕް ކޮށްލި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެކެވެ. އަންހެނަކަށް އޮޅުވާލައިގެން ސަފާރީއަކަށް ގެންގޮސްގެން ޕާޓީކޮށް ބަނގުރާ ބޯންދީގެން އޭނާ ރޭޕްކުރީއެވެ. މިއީ މިއަދުގެ މެންދުރާއި ޖެހެންދެން މި މަންޒަރު ކުރެހިފައި އޮތް ގޮތެވެ.

މިވާހަކަ މިހާ ބޮޑުކޮށްލައިގެން ގެނަސްދިނީ ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހަކުންނެވެ. އެ އޮންލައިނަށް ވަދެލާއިރު ދޭތެރެެއަކުން ކޮންމެވެސް ޚަބަރެއް ނުވަތަ އާޓިކަލެއް ޖަހާލާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ މި ނޫހުން ފުރަތަމަ އެވާހަކަ ގެނަސްދީފައިވަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ވަރަށް ހީލަތްތެރި ރޭވުންތެރި ޑްރާމާއެއް ސިފަކޮށްދޭ ގޮތަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އެ ވާހަކައިގައި މުޅި ހާދިސާ ފެށުނުގޮތާއި ހަމައިން މުޅި މަންޒަރު ނިމިގެން ދިޔަ ގޮތްވެސް ސިފަކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ރިޕޯޓްގައި ކެންޔާގެ އެ އަންހެން މީހާ ސަފާރީއަށް ގެންދިޔަ ގޮތާއި ގެންގޮސްގެން ކަންކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތާއި ރޭޕްކުރި ތަނާއި ރޭޕް ކުރި ގޮތާއި ހެދި ގޮތާއި ކުރި ކަންކަން ވެސް ތިލަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ވިކްޓިމް ސަލާމަތްވާން ވެގެން މޫދަށް ފުންމާލިކަމާއި ފުންމާލުމުން ޑިންގީއަށް ނަގައިގެން ހުޅުމާލެ ލަކުޑި ޖެޓީއަށް ގެނައި ކަމާއި އެތަނުން ފުލުހުންނާއި ބައްދަލުވެ ދެން ކަންކަން ވެގެން ދިޔަގޮތުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ވެސް ސާފުކޮށް އޮތެވެ. އެއަށްފަހު ފުލުހުން ކަން ކުރި ގޮތާއި ފުލުހުންނަށް އައި ފޯނު ކޯލަކާއެކު ދެން މަންޒަރު ބަދަލުވި ގޮތާއި ފުލުހުންނަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތާއި ވިކްޓިމް ޑޮކްޓަރަށްވެސް ނުދައްކައި ގެއަށް ފޮނުވާލިކަން ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ވިކްޓިމްގެ ފޮޓޯވެސް ބޭނުން ކުރަން ބުނި ކަމަށާއި އެއީ ހަގީގަތެއްކަން ސާބިތު ވާވަރަށް ހެކި ހުރިކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ރިޕޯޓަށްފަހު ރާއްޖޭގެ މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް މި މައްސަލައައިސް ތަފާތު އެންގަލް ތަކުން ކެންޔާ އަންހެން މީހާގެ ރޭޕް ރިޕޯޓްތައް މީޑިއާތަކުން ބަންޑުންކޮށްލިއެވެ. އޭރު މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ ދިޔައީ މިވާހަކައިން ފެންބޮޑުވެ ފުރި ބަންޑުން ވަމުންނެވެ. އެބުނާ ރޭޕް ކޭސްގައި ހިމެނޭ ދެމީހުންގެ ފޮޓޯތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް ހަދައިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން އެވާހަކަ ހަމައެހާމެ ތިލަކޮށް ގެނަސްދީފައިވެސް ވެއެވެ. މިކަން ކުރި ކަމަށް ބުނާ އެކަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ފިރިކަލުން ކަމަށް ބުނެ އެ މެންބަރުގެ ފޮޓޯވެސް މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެނބުރެން ފެށިއެވެ.

މިހާހިސާބުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެކި އިދާރާތަކުން މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ފަށައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ދެންވެސް ހުރިއްޔާހުރި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މައްސަލަ ބަލަން އަވަސް އަރުވާލައިގެން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ލައިގެން ބަހުސް ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މުޅި މުއައްސަސާ ބަދުނާމުކޮށް ކުދިކޮށް ކޮށާލައިފިއެވެ. މި ހޫނުގަނޑުގައި ފުލުހުން ވެސް ރައްދުގައި ބަޔާނެއް ނެރެ އާންމުކޮށްފިއެވެ. ކުރިން މިދެންނެވި އޮންލައިންގައި ބުނާ ގޮތާއި މުޅިން ޚިލާފު ބަޔާނެކެވެ. ދޭތި އަޅާކިއުމުން ފުލުހުންނަށް ދިއްކުރެވެމުން ދިޔަ ތުހުމަތުގެ އިނގިލިތައް ހައްތަހާވީ ގިނައެވެ. ކުރެވޭ ޝައްކުތައް ވީ އިތުރެވެ.

މުޅި ގައުމު މިކަމެއްގައި ކެކި އަރަމުން ދަނިކޮށް މިއަދުގެ މެންދުރުން އަނބުރާފައި ހުއްޓާ ރާއްޖޭގެ އޮންލައިނަކުން ސީދާ ވިކްޓިމްގެ، ނުވަތަ އެބުނާ އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ ކެންޔާ އަންހެން މީހާގެ އިންޓަރވިއުއެއް ގެނަސްދީފިއެވެ. މި އިންޓަރވިއު ވެގެން ދިޔައީ މުޅި މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލި އިންޓަރވިއު އަކަށެވެ. މުޅި އިންޓަރވިއުގައި ސާބިތުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެނޫން ނޫހަކަށް ވިކްޓިމް އިންޓަރވިއުއެއް ނުދޭކަމާއި އަދި ކަންހިނގާފައިވަނީ ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނާއި ދާދި އެއްގޮތަކަށް ކަމެވެ. ވިކްޓިމް ނޫހަކަށް އިންޓަރވިއު ނުދޭކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ފޮޓޯ ކުރިން އިންޓަރވިއު ދިން ކަމަށް ބުނާ ނޫހުން ހާމަ ކުރުމުން އޭނާއަށް އުނދަގޫ ވަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އެނޫހުގައި އެއީ ކާކުކަން އެނގޭ ވަރުގެ ފޮޓޯއެއްވެސް ނެތެވެ. އަދި އޭނާގެ ފޮޓޯއާންމު ކޮށްގެން އެކަމުގެ ނުބައި އަސަރު ކުރި ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އަދި އޭނާ މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ނޫހަކަށް މައުލޫމާތު ނުދޭ ކަމަށް ބުނި ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް އިންޓަރވިއުގައި ލިޔެފައިވާއިރު ރޭވެސް ބޭރުގެ ނޫހެއްގެ ޓްވިޓާ ހެންޑްލްއަކުން ވިކްޓިމްގެ ފޮޓޯއާއެކު އެވާކަ ޓްވީޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެހެންވީމާ އެބުނާ ރޭޕްގެ ވާހަކަ ދައްކާފައި މިއޮތީ ހަމައެކަނި މި ގައުމަކު ނޫނެވެ. އެމީހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށް ވިކްޓިމްގެ ފޮޓޯ ދޭނީ ކާކުބާވައެވެ؟ އޭނާގެ ފޮޓޯއާއިއެކީގައި އޭނާ ރޭޕްކުރި ވާހަކަ ބޭރުގެ މީޑިއާތަަކަށް ފެންމަތި ކުރީ މި ދަންނަވާ ބޭރުގެ ނޫހުގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުންނެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ޓެގްކޮށް ކަމުގެ ހައްސާސްކަން އަންގައި ދީފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ރިޕޯޓްކުރި އެބުނާ އިންޓަރވިއުގައި އޭނާގެ ފޮޓޯ ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށްގެން ގެއިން ނުކުންނަށް ދަތިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ މިއީ ހަމަ ހަގީގަތެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގަ ކިތަންމެ ހާވެސް ރަނގަޅަކަށް އެބައޮތެވެ.

ދެން އޭނާ ތަކުރާރުކޮށް ރޭޕް ނުކުރެއޭ އަތްލީ ފޫކޮޅުގައާއި އުރަމަތީގައޭ، އަތްލާން ފެށީމާ ބިރެއްނެތި މާސިންގާ ކަނޑަށް ނޫނީ މޫދަށް ފުންމާލިއްޔޭ ބުނީމާ އެވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައޮތް ވާހަކައެކެވެ. ސަފާރީއެއްގައި ރޭގަނޑު ހަތަރުދަމު ޕާޓީކޮށްލަން އުޅުނު މީހެއްގެ ގައިގާ މީހަކު އަތްލައިގެން ކަންބޮޑުވެގެން މެންދަމުން އަލިވެފައި ހުއްޓާ މާސިންގާ ކަނޑަށް ނޫނީ ފުން ވިލަކަށް ފުންމާލުންވެސް އެއީ ސުވާލު އުފެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ދެން މިމައްސަލަ އޮއްބާލަން ނޫނީ ވާހަކަ ބަދަލުކުރަން އޭނާއަށް އެއްވެސް މީހަކު ބިރު ނުދައްކާ ކަމަށާއި ފައިސާވެސް ދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނާއިރު އޭނާ މިހާރު ހުރި ކަމަށް އެބުނަނީ އޭނާގެ ބޭބެއެއްގެ ކައިރީގައެވެ. އަދި އޭނާގެ އޮތް އަނެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ މި މައްސަލައިގެ އަޑުތައް ފެތުރުނު ގޮތުން އޭނާ ހޯދަން އުޅޭ ވަޒީފާ ވެސް ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ވާހަކައެވެ. މިމައްސަލައިގެ އަޑުތައް ފެތުރުމުން އޭނާއަށް ލިބެން އޮތް ވަޒީފާއެއް ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އޮތް ވާހަކައަކީ އަދި މާ ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެކެވެ. ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އައިސް ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީއަކަށް އުޅެވޭނީ ނޫނީ ވިސާލިބޭނީ ގަވާޢިދުން ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުމަށެވެ. ނޫނީ ރާއްޖޭގައި އުޅެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ޒާތެއްގެ ވިސާއެއްގައެވެ. ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އޭނާ ކުރިން ހުރި ވަޒީފާ ގެއްލުނަސް އޭނާ ރަށަށް ދެވެންދެން އޭނާ ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނީ އޭނާއަށް ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުންނެވެ. މި ސުވާލަށް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުންވެސް ޖަވާބު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މިއީވެސް ހަމަ އުފައްދާނެ ސުވާލެކެވެ.

ދެން ހަމަ މިއީ ބަޔަކު ދިފާޢު ކުރަން ލިޔާ ލިއުމަކަށް ވެދާނެތީ ނޫހުން އޭނާއާއި ސުވާލު ކުރަނީއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެ ސުވާލު ކުރަނީއެވެ. ހަމަ ދެނީ އެއްޖަވާބެކެވެ. ރޭޕެއް ނުކުރެއެވެ. އެބުނާ ތަނެއްގައި އަތް ލެވުނީވެސް އެބުއި އެއްޗެއް ބޮއިގެން ތިބީމައެވެ. ފުލުހުންނަކަށް މައްސަައެއް ހުށައެއް ނާޅަމޭ ވެސް ބުނެފިއެވެ. އޭނާ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެހީއަށް އެދެން އުޅުނީ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. އެކަމަކު ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ބުނީ އެބުނާ ރެއެއްގެ ފަތިހު ފަހެއް ޖެހިއިރު ބިދޭސީ އަންހެނަކު އޭނާއަށް ބަޔަކު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ނޫނީ އަނިޔާ ކޮށްގެން ރިޕޯޓެއް ކޮށްގެން ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމަށެވެ. ނޫނީ އެފަދަ ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ކަމަށެވެ. އެމީހުން ފެނުނީ އެބުނާ ހުޅުމާލޭގެ ލަކުޑި ފާލަމެއްގެ މަތީންނެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެމީހުން ދޫކޮށްލީ އެމީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން މައްސަލަ ބަލާފަދަ ހެކި ނުވަތަ ކަމެއް ނެތީމައެވެ. ނަމަވެސް ހެކި އެހެރީ ކުރިމަތީގައެވެ. މައްސަލަ ހުށައެޅިކަމަށް ބުނާ މީހާ އޭރު ހުރީ ކުރިމަތީގައެވެ. އެބުނާ ކަމެއް ހިނގި ސަފާރީ އޮތީ ހަމަ އެރޭ އޮތް ތަނުގައި ހުޅުމާލެ ކައިރީގައެވެ. އެޕާޓީއެއް ކުރި އެހެން މީހުންވެސް ތިބޭނެ ތާއެވެ. އަދި ސަފާރީގައި ކޮންމެވެސް ނިޝާންތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ ތާއެވެ.

ދެން އޮތީ 48 ގަޑިއިރު ފަހުން ދެއްކި ވާހަކައާއި ކުރިން ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައާއި އަޅާ ކިޔާއިރު ފެންނަ ބޮޑު މަންޒަރެވެ. އެބުނާ ކެންޔާގެ އަންހެނަކު ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ދަޢުވަތަށް އެބުނާ ސަފާރީއަކަށް ދިޔައެވެ. ގޮސް އެބުއި އެއްޗެއް ބޮއިގެން ޕާޓީ ކުރިއެވެ. ފަތިސް ވާންދެން އުޅުނީ އެމަޖަލެއްގައެވެ. އޭގައި އޭނާ ނުދަންނަ ބަޔަކު ތިބެގެން އެނބުރި އަންނާކަށް ނޫޅެއެވެ. ދެން އެކަމެއް ދިމާވީ ޕާޓީކޮށް ނިންމާފައި ސަފާރީން ފައިބާން އުޅުނު ވަގުތުގައެވެ. ސަފާރީގެ ޑެކް މަތީގައެވެ. ދެން އެ އަނދިރީގައި މޫދަށް ފުންމާލީއެވެ. ފުންމާލުމުން ނެގީ އެމީހުން އެއްގަމަށް ފައިބާން ބޭނުން ކުރި ޑިންގީއަށެވެ. ދެން އައީ ލަކުޑި ފާލަން މައްޗަށެވެ. އެތަނުން ބައްދަލުވީ ފުލުހުންނާއެވެ. މިހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް ދެ އިންޓަރވިއުގައި އެއްގޮތެވެ.

ދެން އޮތީ ހާދިސާ ހިނގިތާ 48 ގަޑިއިރު ފަހުން ތަފާތުވާ ބައެވެ. ކުރިން ރިޕޯޓްކުރި ލިއުމުގައި ބުނަނީ ސަފާރީގެ ޑެކް މަތީގައި އޭނާ ގަދަކަމުން ރޭޕްކުރި ވާހަކައެވެ. މޫދަށް ފުންމާލީ ދެވަނަ މީހާ އޭނާ ރޭޕް ކުރަން އުޅުނީމައެވެ. 48 ގަޑިއިރުގެ ފަހުން ބުނެފައިވަނީ މޫދަށް ފުންމާލީ ފޫކޮޅުގައާއި އުރަމަތީގައި އަތްލީމައެވެ. ފުރަތަމަ ލިއުމުގައި ބުނާ ގޮތުން އޭނާ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރީއެވެ. 48 ގަޑިއިރު ފަހުން ބުނީ ފުލުހުންނަށް އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މިހާރު މިއޮތީ މުޅި މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ. މިފަދަ މައްސަލަ ތަކުގެ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެމުން އަންނަ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ވަގުތީ ގޮތުން ނަމަވެސް ހައްޔަރު ކުރަނީ ހެކި ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ހެކި ފޮރުވުމާއި ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުގެ ފުރުސަތު އޮންނާތީއެވެ. އެކަމަކު މިމައްސަލައިގައި ފުލުހުން އެބުނާ ގޮތަށް ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހުން ދޫކޮށްލީ އެމީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން މައްސަލަ ބަލާވަރުގެ ހައްސާސު ހެކިތަކެއް ނޫނީ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ނެތީމައެވެ.

އެހެންވީމާ ފަހުން މި ގެނަސްދިން އިންޓަރވިއުއާއެކު މުޅި ހާދިސާ މިއޮތީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައާއި ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރިގޮތާ މުޅިން ޚިލާފަށެވެ. މިހާރު މިފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކަށް އެފެނުނު މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ މީހާ މިހާރު އެމަންޒަރު އެސިފަކޮށްދެނީ ކުރިން ހީކުރި ގޮތާ މުޅިން ތަފާތުކޮށެވެ. 48 ގަޑިއިރުފަހުން މި ކުރި އިންޓަރވިއުއާއެކު މި ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ.

މިއިންޓަރވިއު ކުރީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެކަމަކު ވިކްޓިމް ބުނަނީ އޭނާއަށް ފައިސާ ހުށައަޅައި ބިރު ދައްކައި ހަދާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެފަދަ މީހަކާއި އޭނާއާއި ގުޅޭނެ ގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި ފޯނެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިތާގައި ހާމަކޮށްދޭން މިއުޅެނީ މި އިންޓަރވިއުއަކީ ވެސް އަދި ކުރިން އޭނާ ދިން ކަމަށް ބުނާ އިންޓަވިއު އަކީވެސް ބަޔަކު މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލާން ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމެކޭ ނޫނެވެ. ފަހުން މިވާހަކަ ރިޕޯޓް ކުރުމުގައި މިއީ މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫނީ އެފަދަ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ކުރި ކަމެއް ނޫންކަން ހާމަކޮށްދޭން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް ނޫހުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި އެއޮތީ ނޫންތޯއެވެ؟ އެހެންވީމާ އެފަދަ ކަމަކަށް ޝައްކު ކުރަނީއަކީ ނޫނެވެ. މިއީ 48 ގަޑިއިރުފަހުން ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސްގެ މަންޒަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު


11

ސީނު

02-Jul-2020

މިލިއުމުގެ މާނަފުންކަމުން ވާނުވާ ސާފެއް ނުވި


-3

ޡައިނަބް

01-Jul-2020

ރޭހަތަރު ދަމު ހަދަން ދެފައި އިރައިގެން އޮވެފަ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ދިން ލާރި ކޮޅު މަދުވީ. ރާބުއިން ރާއްޖޭގަ ހުއްދައެއްނުން. ހައްގު އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. ރާބުއީމަ އެކަނި މައްސަލަ އަކަށް ވަނީ. ޒިނޭކުރިޔަސް އޯކޭ. އޭތި ވަރަށް ކޫލް ހަމަ ދޯ. 😡


29

ހާމިދު ހުސައިން

01-Jul-2020

ރޭޕް މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ ވީއިރު މިކަން ގިނައިން ހިގަނީ ގޭތެން ނެވެ އެއީ މިނިވަންކަން އޮތީމާ އެވެ ފާރަ ލާނެ މީހަކު ނެތުމުންނެވެ އެއީ ކުޑަކުދިން ގޮވާގެން އެކުދިންނާއެކު ބޮޑު މީހަކު ފެން ވެރުން މިއީ މާބޮޑު މައްސަލައެކެވެ އަދި އެކުދިން ސަލާމަތް ނުވެގެން ނުވަތަ ކޮޓެރިން ނުނިކުމެ ވިގެން އުޅޭ އަޑު ބޭރަށް އިވޭނެއެވެ އަޑު އަހާށެވެ ޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫޫ މިފަދަ ކިތަންމެ ރޭޕެއްގެ އަޑުތައް ރައްތަކުގެ ގޭގެ ކޮޓަރި ތަކުން އިވެމުން ދާނެއެވެ އަޑުއަހާށެވެ.


13

އިލްޔާސް

01-Jul-2020

ކަލޭލިޔަންއުޅުނުއެއްޗެއްވެސް ބުނަންއުޅުނުެއްޗެއްވެސް. ސާފެއްނުވި


15

ހައްހައްހާ

01-Jul-2020

އެމީހުން ރާ ބޮއެގެން ތިބީމަވެސް ދޫކޮށްލީ, މިހާރު ރާއްޖޭގައި ރާ ބުއިން ހުއްދަވީބާ, ހަމައިގަ ނޫން ވީމަ އެކަމެއް ކުރެވުނީ. ހަމައިގަ ނުހުރުން އެއީ މައްސަލައެއް ނުން ދޯ މިހާރު 🤔


13

ނަދުހާ ކޮއްކޮ ގުދުރަތު

01-Jul-2020

ސާބަސް ގިނަގިނާއިން ބިދޭށިން ރޭޕް ކުރޭ. މަވެސް އެއްބާ ވާނަން.


14

ފަލަކު

01-Jul-2020

މީއެންމެންވެގެން މެންބަރުގެ ފިރިކަލުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކޮށްފައޮތް ކަމެއް.އެކަން ކޮށްފި.އެކަން ނިމިއްޖެ.މިގައުމުގަ ސަލާމަތެއްނެތް.ކުޑަކެކުރި ބޮޑުކެކުރި އުސޫލު މިއޮތީ.ނުބައި ވެރިކަމެއް.އެމީހުންގެ ސަގާފަތް ދިރުވާ އާލާ ކުރަނީ.ނަމަ ނަމަ ދެން މިވެރިންނަށް ވޯޓް ނުދޭތި.


-4

އޭނާ

01-Jul-2020

ރޯޔަލް ރޭޕް. ފަހުން ވަނީ ޕެއިޑް ރޭޕް އަކަށް ބަދަލު.


11

ޖާނީ

01-Jul-2020

ރޭގަނޑު 4 ދަމު އެ ފިރިހެނުން ތައް އެކަމެއް ކޮށްފަ ސަލާމަތް ނުވާ ވަރު ވެގެން މޫދަށް ފުންމާލީ ކަމަށް ނިންމާ


4

ޖާނީ

01-Jul-2020

ރޭގަނޑު 4 ދަމު އެ ފިރިހެނުން ތައް އެކަމެއް ކޮށްފަ ސަލާމަތް ނުވާ ވަރު ވެގެން މޫދަށް ފުންމާލީ ކަމަށް ނިންމާ


12

ހައްވަ

01-Jul-2020

ރޭޕަެއްވެސް ތިޔަ 3 މީހުންނެއްވެސް އުފަން ނުވޭ! ހެހޭ!


25

ހަސަނު

01-Jul-2020

ތިޔައީ މަރާލާނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކައިގެން ނުވަތަ އެތައް މިލިއަނެއް ދީގެން ބަދަލުކޮށްލި މަންޒަރެއް!


18

ހުފާ

01-Jul-2020

ބާރާއި އާރު ހުރީ ފައިސާގަ އެންމެން ގަނެވޭވަރު ގެ ބައެއް ތިކަމުގަ އުޅެނީ , އަދި ތިއަންކުއްޖާ ބުނާނެ އެރޭ ސަފާރީ އައް ނުވެސް ދަމޭ..އެއީ ތިމަން ނާގެ ޓުވިންސް އޭ..


13

ރައީސް

01-Jul-2020

ވިކްޓިމަށް ހުށަހެޅުނު ފައިސާގެ އޮފާ އަދި އިތުރު އިނާޔަތުގެ ޕެކޭޖާއި ރުހި ގަބޫލު ވެއްޖައިން. މިކަހަލަ ކޭސްތަކުގައި ފުލުހުން ދައްކަމުންދާ ހިތްވަރާއި ނަމޫނާއަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަން، ފުލުހުންގެ ބަލާވެރިކަމުން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވައި ވަގުންނާ މަކަރުވެރި ވެރިންގެ ވަކިތަކުން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާށި. أمين


33

ހައިދަރު އަލީ

30-Jun-2020

އަސްލު އަހަރެން ދެކެން ބޭނުންވާ ނޫސްވެރިކަން މިލިޔުމުން ވަރަ ފުރިހަމަ އަށް ފެންނަން އެބަހުރި މޮޅު އިތުބާރު ހިފޭ ލިޔުމެއް ދިވެހި ނޫސްތަކުން ނުފެންނަފަދަ ތަފާތު ލިޔުމެއް


30

އާފުބެ

30-Jun-2020

ވަރައްމޮޅު ލިއުމެއް ރަސްވަރެއް ހަމަ ނެތް


39

ހުތާ

30-Jun-2020

ޑީޕޯޓް ކޮއްލީ ކަމައް ހަދާ މަރާލިޔަސް ނޭގޭނެ! ނޫނީ ބިރު ދެއްކިޔަސް ނޭގޭނެ! ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އެއް ކޮއް ދިނީ ނޫން ކަމެެއްވެސް ނޭގޭ! ވަރައް މޮޅު ވާހަކައެއް 😂 ކޮއްމެ އަކަސް ސަލާމައިތް ވެ ނިމިއްޖެ! މަވެސް މާދަން ފަތުރުވެރިޔެއް ރޭޕް ކޮއްލާނަން ސަލާމައިތް ކޮއްދޭތި އެއްމެން ވެގެން


16

ޙަޤީޤަތް

30-Jun-2020

މިލިޔުމަކީ ކުށްކުރި ފަރާތްތައް ދިފާޢުކޮށް, ހާދިސާއާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ, މުޖުތަމަޢުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ.


13

މީނާ

30-Jun-2020

ތިޔައޮތީ ސަލާމަތްވެ ނިމިފަ ބުނާނެކަ އިތުރު އެއްޗެއް ނެތް


25

އާމިނަތު

30-Jun-2020

ވ. ރަނގަޅު ލިޔުމެއް. ކުރިން މިޚަބަރު ތަފްސީލުކޮށް ގެނެސްދިން ނޫހުގެ ބަހެއް ހިމަނާލިނަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަވީސް. އެ ނޫހަށް އެހާ ތަފްސީލުކޮށް ހާދިސާ އެނގުނީ ކިހިނެއްތޯ އެއީ ވަރަށް އުފެދޭ ސުވާލެއް


34

ފުރިހަމަ

30-Jun-2020

ތަފާތު ފުރިހަމަ ލިޔުމެއް!! ފުލުހުން އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބުނި ވާހަކަ އަދި މި އަޅައިގަތީ! މިހާރު ސާފުވެއްޖެ ވަރަށް ބޮޑަށް!


10

ނަދީމް

30-Jun-2020

ފުރިހަމަ ލިޔުމެއް ވަރަށް ތަފާތު 👍


-7

އެދުރުބޭ

30-Jun-2020

މިހާރު ތިމައްސަލަަައް ތިވަނީ ސިޔާސީނުފޫޒާ ފައިސާއާ ބިރުވެރިކަންވަދެ މުޅިމައްސަލަ ބިރުވެރި ކަމާ ނާމާންކަން ވެރިވެފަ މީ އަވައްޓެރި އިންށިޔާގަ ވެސް މިކަހަލަމައްސަލަތައް ނިމިދާގޮތް މަދުފަހަރަކު ނޫނީ ބިރުދެއްކުމާ ސިޔާސީނުފޫޒުން މިކަންތުވަނީ ކަފުންކޮއްނިމިފަ ދެންއޮތީ ވަޅުލުން އެހިސާބުން އެ މައްސަލަނިމުނީ


33

ޖައުފަރު

30-Jun-2020

ހިނގަމުންދާ ކަމައި ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ މޮޅު ލިޔުމެއް


35

ޒަރީރު

30-Jun-2020

ވަރަށް ފުރިހަމަ ވަރަށް މޮޅު ލިޔުމެއް ރަސް އޮންލައިން ގެ ތަފާތު މީޓްރެންޑިން