އިޒްރޭލުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 500 އަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީން ކުޑަކުދިން ޖަލަށް ލާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ މިލިޓަރީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަޑުއެހުންތަކުގައި ގިނަ ފަހަރަށް "ކުދިންގެ މޫނަށްވެސް ބަލާނުލާ 60 ސިކުންތު" ތެރޭގައި ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިގޮތަށް ގެންދާ ކުޑަކުދިންގެ އާއިލާތަކަށް އެކަން އަންގާފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ.

އިޒްރޭލަކީ އިންސާފުވެރި އަދުލުވެރިކަމުގެ ކޯޓުގެ ނިޒާމަކާއި ނުލާ ކުޑަކުދިން ޖަލަށް ލާ ހަަމައެކަނި ޤައުމެވެ. އަދި އެކަހެރި ގޮޅިއަކަށް ލައިގެން އަދަބު ދީ ހަދައެވެ. މީގެ ކުރިން ކުޑަކުދިން ހައްޔަރުކުރާ "ކޭޖް" ތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ ސްނޯ ފައިބާ ސަރަހައްދުތަކުގައެވެ. ނަމަވެސް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމުން އިޒްރޭލުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓާލާފައެވެ.މިގޮތަށް ހައްޔަރަށް ގެންދް ކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ ދޭ ކަމަށް އދ. އަށްވެސް އެނގިފައި ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިޒްރޭލުން ވަނީ އެ އަޑުއެހުންތައް ރިކޯޑްކުރުން މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި ކޯޓަށް ފޯނު ވެއްދުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ.

އިޒްރޭލުން މިކުދިން ހައްޔަރުކުރަނީ "ސިއްރު ހެކިތަކުގެ" މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައި ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން