ތިލަފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އޭރިއާ އޭ، ބީ، އީ އަދި އެފް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލެވިއްޖެ ކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޜޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މުޅި ޖުމްލަކޮށް 120 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނިމިވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އޭރިއާ އީ ގެ ހިއްކި ސަރަހައްދު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެެ.

ތިލަފުށީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ތަރައްޤީކުރުމަށް އޭރިއާ އޭ، ބީ، އީ އަދި އެފް ގެ ބިން ހިއްކައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ މި ކޯޕަރޭޝަނާއި ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖިނިއަރިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީން މަޢުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ.

އެޗްޑީސީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ، ސަރުކާރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ކުންފުނިން ހިންގާ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތައް ހެދިފައިވާ ތާވަލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުން ލިބެން ހުރި ފައިދާ އަދި މަންފާތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަން އެޗްޑީސީން ފާހަގަކުރެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން