ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް-- ފޮޓޯ/ ރަސް އޮންލައިން
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް-- ފޮޓޯ/ ރަސް އޮންލައިން
ހއ. އަތޮޅުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ އެކި ތަންތަނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރި އެ އިއުލާންގައި ނަރުހުން ހޯދަން ބޮޑަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އެ އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ސިއްހީ މަރުކަޒު ތަކަށެވެ.

އެއީ ބިދޭސީ ނަރުހުންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ނަރުހުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހޯދަން އިއުލާން ކުރީ 12 ނަރުހުން ނެވެ.

އަދި 12 ސިއްހީ މަރުކަަޒަކަށް ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ބާރަށް، މުރައިދޫ، ތަކަންދޫ، މާރަންދޫ، އުލިގަމް، ތުރާކުނު، މޮޅަދޫ، ކެލާ އަދި ތުރާކުނު ހިމެނެ އެވެ.

ނަރުހުންގެ މަގާމަށް ހުޅުވާލީ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުންގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 5 އަދި 7ގެ ރޭންކަށެވެ.

އެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން