އޭދަފުށި ކޯޓް
އޭދަފުށި ކޯޓް
ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ކޯޓެއްގެ ގޯތިތެރެއަށް ހުއްދަނެތި ވަނުމުން މެޖިސްޓްރޭޓެއް ކުށްވެރިވެއްޖެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، ޖޭއެސްސީން ބުނީ ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ލަތީފު ބ. އޭދަފުށީ ކޯޓުގެ ގޯތިތެރެއަށް ހުއްދަ ނެތި ވަދެ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ ކޮށްގެން ނުވާނޭ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގަށް ސާބިތުވެފައިވާކަމަށެވެ.


އަދި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ލަތީފުގެ މި އަމަލަކީ، ގާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނާއި އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފު އަމަލެއްކަމަށް ޖޭއެސްސީން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައިވެއެވެ.ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ލަތީފު ޤާނޫނާއި ހިލާފުވުމުން ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، އޭނާއަށް ނަސޭހަތް ދިނުމާއެކު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންގުމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު


0

ޛަކަރި

13-Jun-2021

ޢެޭނާ ކޯޓަށް ވަނީ ސިހުރު ހަދަާމީހަކާ އެކީ. މިހާވަރުން ބުނީމަ ވިސްނާމީހަކަށް އެނގެންވާނެ ކޯޓަކަށް މީހަކުވަނަކަސް ފިޔަވަޅެއްނާޅާނެ ކަން


0

ޑހ

13-Jun-2021

ޝިހުރު ހަދަންވަނި