ކޯވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ ތަހުލީލުތަކުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ކޯވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ ތަހުލީލުތަކުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ސްޕެއިން ވިލާތުގައި ތާޅަފިލި ބޭނުން ކޮށްގެން އެޤައުމުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ބަންގި ގޮވުން މަނާކޮށްފައި އޮންނަތާ 500 އަހަރު ފަހުން އިއްޔެ އެޤައުމުގައި ތާޅަފިލިބޭނުން ކޮށްގެން ބަންގި ގޮވައިފިއެވެ. މިއީ އަޑުގަދަ ކުރާ ނުވަތަ ތާޅަފިލި ބޭނުންކޮށްގެން އެޤައުމުގައި ބަންގި ގޮވުން ޤާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައި އޮންނަތާ 500 އަހަރަށްފަހު އަޑުގަދަކޮށް ބަންގި ގޮވަން ހުއްދަ ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އިއްޔެ ސްޕެއިންގެ ގްރަނެޑާގައި ހުންނަ އަލް ބައްޔާޒިން މިސްކިތުގައި ބަންގި ގޮވި ވަގުތު މުސްލިމުން އުފަލުން ބަންގީގެ އަޑުއަހާން ކުޑަދޮރުތަކުން ބޯދިއްކޮށްގެން ތިއްބެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން އެވަގުތު އަޑުދަށުން ބަންގި ގޮވަމުންވެސް ގެންދިޔައެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން މުޅި ޤައުމު ލޮކްޑައުން ކުރި ފަހުން މުސްލިމުން ގޭތެރޭގައި ތިބެގެން މަގުމައްޗަށް އިވޭ ގޮތަށާއި މަގު މައްޗަށް ނުކުމެ އަޑުހަރުކޮށް ބަނގި ގޮވަމުން ގެންދާ ކަމަށް ޓްވިޓަރގައި ވިޑިއޯތަކާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓް ތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.ސްޕެއިން ވިލާތުގައި އަޑުގަދަކޮށް ބަންގި ގޮވުން މަނާކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގައި އޮތް އިސްލާމީ ވެރިކަން 1492 ވަނަ އަހަރު ނިމުމަކަށް އައިފަހުންނެވެ. ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުން ކޮށްގެން ބަންގި ގޮވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި ފޯނުން ބަންގީގެ އަޑު ބާރަށް ޖެހުން ނުވަތަ އިއްވުމަކީވެސް މަނާކަމެވެ.

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ދުނިޔޭގެ މުސްލިމުނޫން ނުވަތަ މުސްލިމުންނަށް އެއްވެސް ޖާގައެއްނެތް، މުސްލިމުންނަށް ބޮޑެތި ދުއްތުރާތައް ކުރަމުން ގެންދާ ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިން ދަނީ އިސްލާމުންގެ ކުރިމަތީގައި އެމީހުންގެ ބޮޑާކަމާއި ކިބުރުވެރިކަން ދޫކޮށް އިސްދަށަށް ޖަހަމުންނެވެ.ސްޕެއިން ވިލާތުގެ އިތުރުން ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން އެންމެ ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ އިޓަލީ ވިލާތުގައި ޣައިރު މުސްލިމުން މިހާރުވަނީ މުސްލިމުންގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރަން ވެސް ފަށާފައެވެ. މިފަދަ މަންޒަރުތައް ފެންނަ ވިޑިއޯތަކާއެކު މީހުންކޮށްފައިވާ ޓްވީޓް ތަކުގައި އިޓަލީ ވިލާތުގެ މިސްކިތްތައް ކައިރީގައި މުސްލިމުން ނަމާދު ކުރާއިރު އެމީހުންގެ ފަހަތުގައި ތިބެ ޣައިރު މުސްލިމު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ނަމާދުކުރާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

އިޓަލީ ވިލާތުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޣައިރު މުސްލިމުން މުސްލިމުންގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރަން މިފެށީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ މި ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދެވޭނެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ މާތްﷲ ކަމުގައި އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ މި ނުރައްކާތެރި ރޯގާ ބަލިމަޑުކަމުގެ ވަބާއާއި ބެހޭ ގޮތުން ދީނީ ޢިލްމްވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ ﷲ ގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އެއްވެސް ބޮޑު ބާރެއް ނުވަތަ ސުޕަރ ޕަވަރއެއް މިދުނިޔޭގައިވެސް ނޯންނާނެކަން ހާމަކޮށްދޭ އިބްރަތުން ފުރިގެންވާ ފިލާވަޅެއް ކަމަށެވެ.މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ މިބަލި ފެތުރޭ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ ވެރީން ވަނީ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. މިހާތަނަށް ތިން ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ މިބަލި އަދިވެސް ކޮންޓްރޯން ނުވާނެ ކަމަށް ޞިއްޙީ މާހިރުން ލަފާދެއެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވާ މި ބަލީގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. އެއްޤައުމުން އަނެއްޤައުމަށް ދަތުރުފަތުރު ކުން މަނާކޮށްފައެވެ. ގިނަ ޤައުމުތައް ވަނީ މުޅިން ބަންދުކޮށްފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު


13

ޙުސައިން

27-Mar-2020

ޣުއިއްޒު: އޭނައަށް އިބުރަތްކަށް ފުދޭނެ. އެކަމު ކަލޭމެންގެ ޝަހާދަތާ ކުރުސިއާ ނުކިޔާން ބުނި ބޮވެންވާަނޭބުނި ދޮންބެއަކަށް އިބުރަތަކަށް ނުވާނެބާ


24

ިަަްއަލީ

25-Mar-2020

އަދި އިތުރަށް ރިސާޗް ކުރަށްވާފަ ލިއުއްވަން އެދެން


22

ދުރާލާ

25-Mar-2020

ޢަހަރެންގެ އިލްތިމާސް.ރަލާ'އޫރުމަސް.ރިބަަާގެ މުއާމަލާތް.ކޮއްގެން ހަރާމް ގޮތުގަ ފައިސާ ހޯދުން ހުއްޓާލާ.މުޅި ގައުމު މާތް އިލާހުގެ ރުއްސެވުން ލިބޭނޭ ހައްގު މަގައް ދީއްލާލާ.އޭރުން މާތް އިލާހުގެ ރަހުމަތާ ބަރަކާތް އޮހިގެން އަންނާނެ.


27

ސާބަސް

25-Mar-2020

1492 ސީރިޔަސްލީ


38

ޣުއިއްޒު

24-Mar-2020

ސުވަރުގެއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވާމްއަޕްކޮށްލަން މި ސުވަރުގޭގައި ހޭދަކޮށްލަން ޖެހޭކަމަށް ބުނާ މީހުންނަށާއި ބެންކޮކުން އަންހެނުން ހޯދަނީ ހިލޭ ނޫންކަމާއި އެއީ ހިލޭ އަންހެނުން ނޫން ކަމަށް ބުނާ މީހުންނަށް ކޮވިޑް އިބްރަތަކަށް ނުވޭބާ?


13

އަލީ

24-Mar-2020

މިއީ ވަރަށްބޮޑު އިބްރަތެއް މިބަލީގެ ސަބަބުން ގިނަ ޤައުމުތަކަށް ހާސިްވާނެ ފަދަ ކަމެއް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދުނިޔޭގައި ތިބި މުސްލިުންނަށް ފުރައްސާރަކުރާ އަދި އަމިއްލައަތުން އަޅުކަން ކުރާތަކެތި ހަދައިގެން އެތަކެއްޗާށް ކާންބޯންދީ އެތަކެއް ޤުރުބާންތަކެއް ކުރަމުންދާ އެންމެހައި ފަރާތްތަަކަށް މިއީ ބޮޑު އިމްތޮހާނަކަށްވެ އެކުވެރިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ. އާމީން


9

ސަލީމް

24-Mar-2020

މި އިސްލާމީ ގައުމުގައި ދިވެހިންގެ ނަމުގައިތިބެ އިސްލާމް ދީނައް ހަޖޫޖަހާ އޯލްޓަނޭޓިވް ގޮތެއް ހޯދަން އުޅެމީހުނާ މާތްﷲ ގެ ކަލާމް ފުޅުގައި ވާ އެކަލާނގެ ބަސްތައް ދޮގުކުރާމީހުނާ މި އުއްމަތު ގެ ރަސޫލާ އަށް ހަޖޫ ޖަހާ ޖާހިލުންނައް މިކަން އިބްރަތަކައް ނުފުދޭތަޓްރެންޑިން