ދިވެހިންނަށް ފަހިވާގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ބަދަލުވާން ޖެހޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ރައީސް ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ދަނގެތީދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ނާޒިމް ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ސިނާއަތުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވާފައެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި 166 ރިޒޯޓު ހިންގަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ދިވެހިންގެ ފުރިހަމަ ބާރު ދާއިރާގައި ނެތްކަމަށެވެ.


ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ ރިޒޯޓު ތަކުގެ ޢަދަދު ނިސްބަތުން ރާއްޖޭގައި ވަރަށްމަދު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިންނަށް ފަހިވާގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ބަދަލުވާން ޖެހޭކަމަށް ނާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.ޤައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި 3 އޮކްޓޫބަރު ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވީ، 1972 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އަތޮޅު ވިހަމަނާފުށީގައި، ކުރުނބާ ވިލެޖްގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ހުޅުވާފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު


-1

ޙިޔާލު

06-Oct-2022

ނާޒިމް އަކީ ތަޖުރިބާހުރި ހިންގުންތެރި ވެރިއެއްކަން އަޅުގަނޑު މިހާރު ގަބޫލުކުރަން. އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނާޒިމް އަށް އަޅުގަނޑު ގެ ވޯޓުދޭން ނިންމައިފިން.